ЗАСЕДАНИЕ №27 - М.ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесет и седмото заседание на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №826/25.12.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г., РМС №395/28.04.2021 г., РМС №426/26.05.2021 г., РМС №547/28.07.2021 г. и РМС №629/26.08.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-968/26.11.2021 г. и Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед №РД-01-991/02.21.2021 г. на Министъра на здравеопазването

за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 30.12.2021 г. /четвъртък/ от 9.30 часа в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

Преди деловата част на Заседанието на Общински съвет Айтос ще се проведе награждаване от Васил Едрев - кмет на Община Айтос,  с награда „За достоен принос“ – Плакет и Диплом, за постижения в областта на спорта и за издигане авторитета на Община Айтос.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.12.2021 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-355/16.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение №193/29.01.2021г. на Общински съвет-Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един киломе 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-354/14.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на план - сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2022 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-348/08.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-1442, кв.88 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Кирил и Методий” № 3 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-352/09.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІ-4206, кв.206 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Бяло море“ №18. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-351/09.12.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-184, кв.179 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Цар Асен“ № 23. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-350/09.12.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ VІІІ-154, кв.21 по плана на с.Чукарка, община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-353/09.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ХІІ-3964, кв.224 по плана на гр.Айтос, с административен адрес 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-346/08.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в ПИ № 1297, находящ се в местност „Слънчева лъка” , землище гр. Ай 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-347/08.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 10 броя.