ЗАСЕДАНИЕ №39 - М.ДЕКЕМВРИ 2022 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 22.12.2022 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-320/09.12.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №400/30.03.2022 г. на Общински съвет – Айтос. 2. Предложение с вх.№ ОбС-321/09.12.2022 г. от Станимир Петров – Директор на Дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане“ в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 3. Предложение с вх.№ ОбС-322/09.12.2022 г. от Станимир Петров – Директор на Дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане“ в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос. 4. Предложение с вх.№ ОбС-329/13.12.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Програма за качеството на атмосферния въздух в община Айтос за периода 2021 - 2028 г.“. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-319/08.12.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение №346/30.12.2021 г. на Общински съвет-Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един киломе 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-323/12.12.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП –ПР за УПИ IX-1481, кв.87 и УПИ I в кв.87 п 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-326/12.12.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изменение и допълнение на Решение №108 на Общински съвет-Айтос, обективирано в протокол №7 от заседание, проведено на 27.04.2016 г. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-324/12.12.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ VІІI-184, кв.12 по плана на с. Черноград, община Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-325/12.12.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ VІІ-185, кв.12 по плана на с. Черноград, община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-328/12.12.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ІХ-175, кв.13 по плана на с. Черноград, община Айтос. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-327/12.12.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІ, кв.23 по плана на с. Пещерско, община Айтос. Докладна записка с вх.№ ОбС-336/16.12.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отмяна на чл.38, ал.1, т.21 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.