Заседание №5 - м.Февруари 2020 г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 24.02.2020 г. 1. Докладна записка с вх.№ОбС-70/07.02.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне нов състав на местната комисия по ЗУПГМЖСВ. 2. Предложение с вх.№ОбС-71/07.02.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос-Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2019 год. 3. Докладна записка с вх.№ОбС-96/13.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на структура на Общинска администрация на Община Айтос и дейности към нея. 4. Докладна записка с вх.№ОбС-82/11.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас. 5. Докладна записка с вх.№ОбС-95/12.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да се освободи от заплащането на такси по Наредбата за определянето и администрирането на мест 6. Предложение с вх.№ОбС-94/12.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избиране на Временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Карагеоргиево. 7. Доклад с вх.№ОбС-78/10.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен план на община Айтос за 2019 г. 8. Предложение с вх.№ОбС-89/12.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на територията на община Айтос“ за 2019 г. 9. Предложение с вх.№ОбС-90/12.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещест 10. Докладна записка с вх.№ОбС-79/10.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изменение и допълнение на Решение №546, обективирано в протокол №35, т.7 от ДР от заседание на Общински съвет Айтос, проведено на 30.08.2018 г. 11. Докладна записка с вх.№ОбС-83/11.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостоп 12. Докладна записка с вх.№ОбС-86/11.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ І-1092, кв.25 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул. 13. Докладна записка с вх.№ОбС-85/11.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ V-1321, кв.97 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.„Паркова“ №35. 14. Докладна записка с вх.№ОбС-84/11.02.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХІІ-208, кв.176 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Орло 15. Докладна записка с вх.№ОбС-88/11.02.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-75, кв.13 по плана на с.Лясково, община Айтос. 16. Докладна записка с вх.№ОбС-87/11.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-30, кв.3 по плана на с.Чукарка, община Айтос.