ЗАСЕДАНИЕ №17 - М.ФЕВРУАРИ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе седемнадесетото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №72/26.01.2021 г., на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г. и РМС №855/25.11.2020 г.,  и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-51/26.01.2021 г. и Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г., №РД-01-20/15.01.2021 г., №РД-01-52/26.01.2021 г. и №РД-01-98/14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

           На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 25.02.2021 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-41/08.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат 2. Предложение с вх.№ ОбС-49/12.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовно общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канали 3. Предложение с вх.№ ОбС-47/11.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на дружествен дял на съдружник в „Бургасинвест“ ООД гр.Бургас. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-73/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2021 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/. 5. Предложение с вх.№ ОбС-66/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос. 6. Предложение с вх.№ ОбС-65/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-69/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019 год. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-68/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-67/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020г. по 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-70/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.0 11. Предложение с вх.№ ОбС-57/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2021 г. 12. Предложение с вх.№ ОбС-59/15.02.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на Кмета на общината и кметовете на кметства. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-58/15.02.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно освобождаване от отговорност Теодор Янев Янев за периода, през който е бил управител на „Генгер“ ЕООД, гр.Айтос. 14. Предложение с вх.№ ОбС-63/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни веще 15. Предложение с вх.№ ОбС-50/12.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на територията на община Айтос“ за 2020 г. 16. Доклад с вх.№ ОбС-34/01.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен план на община Айтос за 2020 г. 17. Докладна записка с вх.№ ОбС-64/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 81102.19.35 (номер п 18. Докладна записка с вх.№ ОбС-56/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХІІІ-1221, кв.75 по плана на гр. Айтос, с адрес ул. „Кирил и Методий“ №65. 19. Докладна записка с вх.№ ОбС-51/15.02.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ V-171, кв.44 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 20. Докладна записка с вх.№ ОбС-52/15.02.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ ІV-171, кв.44 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 21. Докладна записка с вх.№ ОбС-53/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІ-12, кв.6 по плана на с.Черноград, община Айтос. 22. Докладна записка с вх.№ ОбС-54/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-213, кв.6 по плана на с.Караново, община Айтос. 23. Докладна записка с вх.№ ОбС-55/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІ-68, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос. 24. Докладна записка с вх.№ ОбС-61/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскосто 25. Докладна записка с вх.№ ОбС-60/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 9 броя. Докладна записка с вх.№ ОбС-76/19.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълнение на Решение №257/27.12.2016 г. на ОбС – Айтос за даване допълнително съгласие за преминаването на трасе на обект: „Рехабилитация на железопътния участък