ЗАСЕДАНИЕ №29 - М.ФЕВРУАРИ 2022 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесет и деветото заседание на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №826/25.12.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г., РМС №395/28.04.2021 г., РМС №426/26.05.2021 г., РМС №547/28.07.2021 г. и РМС №629/26.08.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-968/26.11.2021 г. и Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед №РД-01-991/02.12.2021 г., Заповед №РД-01-88/15.02.2022 г. и Заповед №РД-01-103/22.02.2022 г.  на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 28.02.2022 г. /понеделник/ от 9.30 часа в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

           На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.02.2022 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-35/08.02.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за период месец юли 2021 г. - месец декември 2021 г. 2. Предложение с вх.№ ОбС-47/14.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещес 3. Предложение с вх.№ ОбС-48/15.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на територията на община Айтос“ за 2021 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-37/09.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2022 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2021-2030/. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-55/17.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на средства на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - АЙТОС“ ЕООД за извършване на неотложен текущ ремонт за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-51/17.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ и ул. „Зюмбюл“, гр. Айтос“ по процедура BG06RDNP001-19.536 МИГ Айтос - 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-53/17.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция на ул. „Димитър Благоев“, гр. Айтос“ по процедура BG06RDNP001-19.536 МИГ Айтос - Мярка 7.2. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-52/17.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Обзавеждане и оборудване за социални услуги, предоставяни на територията на Община Айтос“ по процедура BG 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-54/17.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община А 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-45/11.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ V-3312, кв.164 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Иван Комитов“ №2Б. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-43/11.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-101, кв.40 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-41/10.02.2022 г. Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-185, кв.29 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-49/15.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни с 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-46/11.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълнение на Решение № 158/ 30.09.2020 г. на Общински съвет Айтос. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-38/09.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за обособяване на обслужваща улица за ПИ с идентификатор 00151.274.6, местност „Алтън тарл 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-42/11.02.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 8 броя.