ЗАСЕДАНИЕ №42 - М.ФЕВРУАРИ 2023 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 24.02.2023 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-45/08.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2023 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2021-2030/. 2. Предложение с вх.№ ОбС-44/08.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Айтос за периода 2021 – 2028 г.“ за 2022 г. 3. Предложение с вх.№ ОбС-48/09.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат п 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-61/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура за отдаване под наем на оператор на язовирна стена на язовир „Суатя“, представляващ имот с идентификатор 81640.19.75, с площ 30458 кв.м, 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-62/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни се 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-65/16.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на УПИ І и обособяване на нов УПИ ІІ в кв. 62 по плана на община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-66/16.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение „Изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (До 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-57/15.02.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІХ-1315, кв.97 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Георги Бенковски“ 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-58/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-4236, кв.212 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Бяло море“ №3. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-59/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х-3549, кв.194 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Иван Михов“ №2. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-56/15.02.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ V-93, кв.17 по плана на с. Малка поляна, община Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-60/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ II-общ., УПИ III-общ. в кв.19 по плана на с.Малка поляна, чрез провеждане на пуб 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-63/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 10 броя. 14. Доклад с вх.№ ОбС-43/08.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен план на община Айтос за 2022 г. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-33/31.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот № 2961, ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. Айтос. 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-38/01.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151.1 Предложение с вх.№ ОбС-69/17.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на капиталов разход на Община Айтос през 2023 г.