ЗАСЕДАНИЕ №41 - М.ФЕВРУАРИ 2023 Г. - ИЗВЪНРЕДНО

          

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т

А  Й  Т  О  С

 

П   О   К   А   Н   А

 

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

             На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 32, ал.2, изр. посл. от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 14.02.2023 г. /вторник/ от 16:45 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-51/13.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на финансова помощ за подпомагане на пострадалите от опустошителното земетресение в Република Турция.

 

Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

Председател на Общински съвет Айтос