Заседание №8 - м.Май 2020 г.

При засилени мерки за превенция, ще се проведе

Осмото заседание на Общински съвет Айтос

                   Във връзка с необходимостта от спазване на епидемиологичните мерки, въведени със Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, по повод обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Осмото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

На заседанието, с оглед спазване на противоепидемичните мерки, 

не могат да присъстват граждани и представители на медии.

          На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.05.2020 г. 1. Докладна записка с вх. № ОбС-199/19.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас. 2. Докладна записка с вх. № ОбС-204/19.05.2020 г.от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за предоставяне на допълнителна временна финансова помощ на общинско търговско дружество „ГЕНГЕР“ ЕООД, в размер на 55 000 3. Докладна записка с вх. № ОбС-205/19.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на 4. Предложение с вх. № ОбС-193/13.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през 201 5. Докладна записка с вх. № ОбС-190/12.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Айтос за 2021 г. 6. Предложение с вх. № ОбС-183/05.05.2020 г. от Станимир Петров – Директор Дирекция „ФБДО” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 7. Предложение с вх. № ОбС-184/05.05.2020 г. от Станимир Петров – Директор Дирекция „ФБДО” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос. 8. Докладна записка с вх. № ОбС-197/18.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ стая № 5 с площ 13,60 кв.м, находяща се в с 9. Докладна записка с вх. № ОбС-198/19.05.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ VІІІ-1751, кв.104 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул 10. Докладна записка с вх. № ОбС-200/19.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-273, кв.21 по плана на с.Караново, община Айтос. 11. Докладна записка с вх. № ОбС-201/19.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ІV-63, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос. 12. Докладна записка с вх. № ОбС-202/19.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ VІІ-8, кв.1 по плана на с.Лясково, община Айтос. 13. Докладна записка с вх. № ОбС-196/15.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 10 броя.