ЗАСЕДАНИЕ №20 - М.МАЙ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесетото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №395/28.04.2021 г., на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г. и РМС №72/26.01.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-273/29.04.2021 г. и Заповед №РД-01-274/29.04.2021 г., изм. със Заповед №РД-01-285/05.05.2021г., изм. със Заповед №РД-01-355/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Двадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 27.05.2021 г. /четвъртък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

           На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 27.05.2021 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-156/29.04.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2020 год. 2. Предложение с вх.№ ОбС-157/29.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД, гр.Бургас и определяне на позиция и мандат 3. Предложение с вх.№ ОбС-161/12.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос (Приета с Решение № 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/18.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за интегрирано развитие на община Айтос (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-173/18.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на Община Айтос в Oбщо събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-158/10.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна г 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-165/17.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща канцелария с площ 60 кв.м, коридор с пл 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-166/17.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост в полза на Областна дирекция на МВР- гр.Бургас за дейността н 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/18.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-110, кв.40 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-170/18.05.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-69, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-171/18.05.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХVІ-69, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-164/17.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот с идентификатор 56321.125.1, с площ 31010 кв.м, находящ в м. „Ташла баир” в землището на с. Пещерско, с начин на трайно ползване „ 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-163/13.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за част от поземлен имот с идентификатор 00151.180