ЗАСЕДАНИЕ №32 - М.МАЙ 2022 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.05.2022 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-133/26.04.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център I” ЕООД, гр.Айтос за 2021 г. 2. Предложение с вх.№ ОбС-146/10.05.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2021 г. 3. Предложение с вх.№ ОбС-141/05.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през 2021 г 4. Предложение с вх.№ ОбС-136/29.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по 5. Предложение с вх.№ ОбС-142/05.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на община Айтос в комисията по изработване на областна здравна карта. 6. Предложение с вх.№ ОбС-159/17.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на община Айтос в комисията по изработване на областна аптечна карта. 7. Предложение с вх.№ ОбС-143/05.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избиране на представители на Община Айтос в Съвета на директорите на „Индустриален и бизнес парк-Айтос“ АД. 8. Предложение с вх.№ ОбС-122/12.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. 9. Предложение с вх.№ ОбС-135/27.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-152/16.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2021 г. на Плана за интегрирано развитие на Община Айтос за периода 2021-2027 година. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-153/16.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма на Община Айтос за 2021 година. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-158/17.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на Разрешително №1/16.09.2013г. за водовземане и Разрешение за изменение на разрешително за водовземане № 1/21.12.2017 г. от минерални води – Со 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-154/16.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура за отдаване под наем на оператор на язовирна стена на язовир „Боаза 2“, представляващ имот с идентификатор 46440.3.3 – публична общинс 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-150/16.05.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ І-29, кв.3 по плана на с.Чукарка, община Айтос. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-157/17.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земеделска земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в ПИ № 60, находящ се в местност „Ляската”, землище гр. 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-151/16.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ с идентификатор 56438.111.12, землище на с. Пирне, общи 17. Докладна записка с вх.№ ОбС-155/16.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разрешаване изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос и разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за промяна пр