ЗАСЕДАНИЕ №45 - М.МАЙ 2023 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.05.2023 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-143/04.05.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2022 г. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-150/16.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за ползване на помещение намиращо се в административна сграда, находяща се в гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5 за нуждите на Проект BG05SFP 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-160/19.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на обявен с Решение № 514/26.01.2023г. конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос ” ЕООД – гр. Айтос и 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-165/22.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно именуване на улици в с.Карагеоргиево, общ.Айтос, с.Тополица, общ.Айтос и с.Мъглен, общ. Айтос. 5. Предложение с вх.№ ОбС-162/22.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на разчети за капиталови разходи през 2023 година на Община Айтос и одобряване на индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране с 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-158/17.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма на Община Айтос за 2022 година. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-152/16.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на записи на заповеди от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващи авансово плащане и ДДС към него, по договор BG06RDNP001-19.226-0005-C01 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-151/16.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Айтос (ПУГМ) за периода 2023-2030 г. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-157/17.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на общинските концесии на община Айтос, за периода 2023-2027година. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-155/17.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на земеделски земи от общинският поземлен фонд, които ще се отдават под наем за стопанската 2023/2024 година. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-154/17.05.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху част от имот с идентификатор 23889.109.6, с площ от 2000 кв.м., целият с площ от 5 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-153/17.05.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-95, кв.16 по плана на с. Зетьово, община Айтос. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-161/22.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-19, кв.3 по плана на с. Поляново, община Айтос. 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-159/17.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: УПИ І в кв.21Б по плана на гр.Айтос, находящ се между ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Лозенград, ул.”Арда 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-156/17.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот с идентификатор 62013.33.61, с площ 34277 кв.м, находящ в м. „Килника” в землището на с. Раклиново, с начин на трайно ползване „лоз 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-146/11.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Фотоволтаична електроцентрала в имоти с идентификатор 17. Докладна записка с вх.№ ОбС-163/22.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на обект: „Кабелна линия 20 кV от БКТП 1х800 кVA в УПИ I-21032, масив 21, м.“Вер