ЗАСЕДАНИЕ №18 - М.МАРТ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе осемнадесетото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №72/26.01.2021 г., на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г. и РМС №855/25.11.2020 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-51/26.01.2021 г. и Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Осемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 24.03.2021 г. /сряда/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

          На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 24.03.2021 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-98/15.03.2021 г. от Временната комисия, създадена с Решение № 172/27.11.2020 г. на Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на те 2. Предложение с вх.№ ОбС-96/12.03.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос 2015 - 2020 г.“ за 2020 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-99/16.03.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно даване на съгласие за изграждане на паметник на Петър /Пею/ Киприлов върху поземлен имот общинска собственост. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-95/12.03.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване право на пристрояване на обект „Второстепенна постройка на допълващото застрояване – лятна кухня” в УПИ VІІ-1565 кв.31 по плана гр. Айтос с админист 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-90/11.03.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151.176.23, землищ 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-91/11.03.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІ-618, кв.180 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Цар Самуил“ № 11. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-94/12.03.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ VІІ-213, кв.29 по плана на с.Лясково, община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-92/11.03.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІV-42, кв.13 по плана на с.Мъглен, община Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-97/15.03.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-197, кв.22 по плана на с.Пещерско, община Айтос.