ЗАСЕДАНИЕ №30 - М.МАРТ 2022 Г.

При засилени мерки за превенция ще се проведе тридесетото заседание на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №826/25.12.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г., РМС №395/28.04.2021 г., РМС №426/26.05.2021 г., РМС №547/28.07.2021 г. и РМС №629/26.08.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-968/26.11.2021 г. и Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед №РД-01-991/02.12.2021 г., Заповед №РД-01-88/15.02.2022 г. , Заповед №РД-01-103/22.02.2022 г., Заповед №РД-01-110/25.02.2022 г., Заповед №РД-01-125/09.03.2022 г. и Заповед №РД-01-138/17.03.2022 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Тридесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 30.03.2022 г. /сряда/ от 9.30 часа в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

            На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.03.2022 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-66/08.03.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно избор на общински съветници за участие в комисия, предвидена в Правилник за реда и начина за финансово подпомагане на лица, семейства и двойки 2. Предложение с вх.№ ОбС-65/07.03.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос - Автотранспорт” ЕООД, гр.Айтос за 2021 г. 3. Предложение с вх.№ ОбС-60/04.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинско търговско дружество „Айтос - Автотранспорт” ЕООД, гр.Айтос. 4. Предложение с вх.№ ОбС-90/22.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно присъствено заседание на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана 5. Предложение с вх.№ ОбС-75/16.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос 2015 - 2020 г.“ за 2021 г. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-81/18.03.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. на Община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-88/22.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-91/22.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно едностранно прекратяване на договор за концесия №К19/24.04.2015г. за услуга с предмет „Управление и поддържане на язовир „Суатя“, с площ 30,462дка, находящ се в 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-87/22.03.2022 г. Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІ-152, кв.25 по плана на с.Черноград, община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-86/22.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ VІ-общ. и УПИ VІІ-общ. в кв.22 по плана на с.Черна могила, чрез провеждане на пуб 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-69/11.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151.2 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-70/11.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151.2 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-82/18.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151.1 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-68/11.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разрешаване изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос и разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за промяна пре 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-74/16.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на нов водопровод за водоснабдяване на УПИ ІІ-632, масив 481, местност „Стамбол с