Заседание №1 - м.Ноември 2023 г.

Изх.№ 91-00-42/06.11.2023 г.

П О К А Н А

         На основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-09-51/03.11.2023 г. на Пламен Янев – Областен управител на област Бургас, ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, мандат 2023-2027 г. се свиква на 9 ноември 2023 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на община Айтос.

       След полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от избраните за общински съветници, кмет на община Айтос и кметове на кметства в община Айтос, заседанието ще се проведе при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

         1. Избор на председател на Общински съвет Айтос, съгласно чл.21, ал.1, т.3, във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА;

         2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

 

МАРИАНА ДИМОВА   ……/п/……

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС