ЗАСЕДАНИЕ №14 - М.НОЕМВРИ 2020 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе четиринадесетото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №673/25.09.2020 г.  на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г. и РМС №609/28.08.2020 г. и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед №РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Четиринадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 27.11.2020 г. /петък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

     На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

           При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 27.11.2020 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-374/05.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинско търговско дружество „Медицински център І” ЕООД, гр.Айтос. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-385/17.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Айтос през 2021 г. 3. Предложение с вх.№ ОбС-380/13.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос. 4. Предложение с вх.№ ОбС-386/18.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2020 г. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-384/16.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща физкултурен салон в закрито ОУ”Любен Карав 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-382/16.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІ-499, кв.150 по плана на гр. Айтос, с административен адрес в гр.Айтос, ул.”Неофит 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-383/16.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІ-62, кв.27 по плана на с.Караново, община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-381/16.11.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно склю 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-377/13.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на линеен обект: „Нова въздушна линия 1 кV от съществуващ стълб пред УПИ ІV-47, Докладна записка с вх.№ ОбС-391/24.11.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската