ЗАСЕДАНИЕ №26 - М.НОЕМВРИ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесет и шестото заседание на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №629/26.08.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г., РМС №395/28.04.2021 г., РМС №426/26.05.2021 г. и РМС №547/28.07.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-743/ 31.08.2021 г. и Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г., изм.и доп. със Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. и Заповед №РД-01-919/10.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Двадесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 30.11.2021 г. /вторник/ от 9.30 часа в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.11.2021 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-336/19.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Айтос през 2022 г. 2. Предложение с вх.№ ОбС-335/19.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно неприсъствено заседание на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслуж 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-329/15.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-3313, кв.164 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Стара планина“ № 15. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-330/15.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХV-1553, кв.38 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Георги Кондолов“ № 28. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-331/15.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-39, кв.3 по плана на с.Мъглен, община Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-327/15.11.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-1, кв.1 по плана на с. Зетьово, община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-328/15.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в ПИ 84, кв.7 по плана на с.Зетьово, община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-332/15.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Над селото“, представляващ имот с идентификатор № 81640.25.23, стар №0001 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-334/17.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на земеделски земи, съгласно чл.45ж, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-326/10.11.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно ск 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-333/17.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за част от поземлен имот с идентификат 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-337/19.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за промяна предназначението на имот № 164, ЗЗП „Набожната къща”, землище на гр. Айтос.