ЗАСЕДАНИЕ №38 - М.НОЕМВРИ 2022 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.11.2022 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-295/16.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Айтос през 2023 г. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-291/15.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА” 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-292/15.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес и издаване на акт за възлагане от Кмета на Община Айтос – Грижа в дома за възрастни хора и лица с 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-305/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Предоставяне на услуги за по-добро бъдеще на децата в община Айтос“ по процедура ч 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-306/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Укрепване на капацитета на община Айтос за предоставяне на социални услуги“ по про 6. Предложение с вх.№ ОбС-309/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2022 г. във връзка с необходимост от финансиране на капиталовите разходи на общината за 2022 г. 7. Предложение с вх.№ ОбС-290/10.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно присъствено заседание на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана 8. Предложение с вх.№ ОбС-303/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-308/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План - сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2023 г. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-298/16.11.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/ 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-297/16.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за промяна на НТП на имот с идентификатор 36381.13.34, с площ 64294 кв.м, находящ се в землището на с.Караново. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-296/16.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 14, находящ се в м. „Помпена станция” в землището на гр.Айтос. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-301/17.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ХІІ-3964, кв.224 по плана на гр.Айтос, с административен адрес 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-300/17.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ IV-общ., УПИ VII-общ. и УПИ VІІІ-общ. в кв.40 по плана на с.Съдиево, чрез провеж 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-302/17.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на следните проекти: проект на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с ид 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-304/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват: Поземлен имот с идентификатор 44817.95.5 и части от позе 17. Докладна записка с вх.№ ОбС-307/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на обект: „Кабелна линия от фотоволтаична централа в УПИ І-21032, м. Веран чешма