Заседание №13 - м.Октомври 2020 г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе тринадесетото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №673/25.09.2020 г.  на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г. и РМС №609/28.08.2020 г. и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-603/13.10.2020 г. и Заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Тринадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 28.10.2020 г. /сряда/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

          На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.10.2020 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-351/12.10.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в гражда 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-366/20.10.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно покана за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД – гр.Бургас. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-360/16.10.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІV-3318, кв.164 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Васил Левски” № 1 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-359/16.10.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ VІІ-8, кв.1 по плана на с.Лясково, община Айтос. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-358/16.10.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ ХІІІ-8, кв.1 по плана на с.Лясково, община Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-361/16.10.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ V-12, кв.10 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-362/16.10.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ Х-9, кв.10 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-364/16.10.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІV-1111, кв.27 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Ге 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-363/16.10.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х-91, кв.17 по плана на с.Лясково, община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-356/16.10.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на линеен обект: „Подмяна на електромерно табло, монтирано пред ПИ № 00151.177.