ЗАСЕДАНИЕ №37 - М.ОКТОМВРИ 2022 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 25.10.2022 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-277/17.10.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Изграждане и осигуряване на ефективно функциониране на младежки център в Община Ай 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-268/17.10.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно избор на временна комисия за изработка на проект за изменение или нова Наредба за обществения ред при използване на превозните средства на те 3. Предложение с вх.№ ОбС-265/12.10.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Айтос 2021 - 2028 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-272/17.10.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща две преходни помещения с обща площ 96 кв 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-273/17.10.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура за отдаване под наем на оператор на язовирна стена на язовир „Джелеб кайряк 3“, представляващ имот с идентификатор 00151.381.6, с площ 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-275/17.10.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху част от имот с идентификатор 70573.154.1, с площ от 1500 кв.м., целият с площ от 35223 кв. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-271/17.10.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХІV-4116, кв.242 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Гоце Делчев“ №49 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-274/17.10.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-5, кв.1 по плана на с. Лясково, община Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-276/17.10.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-10, кв.1 по плана на с. Чукарка, община Айтос.