ЗАСЕДАНИЕ №25 - М.ОКТОМВРИ 2021 Г. /НЕПРИСЪСТВЕНО/

П   О   К   А   Н   А

             Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

             Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

          Предвид въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 г. на Министъра за здравеопазването, съгласно т.II от която дейностите, които не са преустановени,  забранени  или  се извършват по реда на т. I, 31 от същата, следва да се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки, определени със Заповед № РД-01-743/ 31.08.2021 г. и като съобразих, че съгласно т.I-3 от последната, работа на колективните органи при възможност се извършват дистанционно, ОТМЕНЯМ насрочената за 26.10.2021 г. в условията на тържественост сесия на  Общински съвет Айтос.

          С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.28а, ал.1 от ЗМСМА, по реда на  чл.93, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ /НЕПРИСЪСТВЕНО/ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 28.10.2021 г. /четвъртък/.

Писмо изх.номер ОбС-313.1 от 27.10.2021 г., отн. изменение на проект за дневен ред, обявен с Покана с изх.номер ОбС-313 от 21.10.2021 г. ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.10.2021 г. - НЕПРИСЪСТВЕНО 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-308/18.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане План за действие на Община Айтос в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в у 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-300/14.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ 00151.139.8 и ПИ 00151.139.38, 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-301/14.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ 00151.272.8 и ПИ 00151.272.12, 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-302/14.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ 00151.194.14 и ПИ 00151.194.25 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-303/14.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ 00151.147.5, ПИ 00151.147.6 и 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-299/14.10.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ІІ-3327, кв.185 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Шипка“ № 2. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-305/15.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-297, кв.147 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Ченгелиеви“ № 12. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-306/15.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-224, кв.8 по плана на с.Караново, община Айтос. Докладна записка с вх.№ ОбС-316/22.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно покана за включване на Община Айтос, респ. „МБАЛ-Айтос“ ЕООД като партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложе