ЗАСЕДАНИЕ №25 - М.ОКТОМВРИ 2021 Г. /ТЪРЖЕСТВЕНО/ - ОТМЕНЕНО

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ Е ОТМЕНЕНО С ПОКАНА ИЗХ.№313/21.10.2021 Г.

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС

 

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесет и петото заседание /тържествено/ на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №629/26.08.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г., РМС №395/28.04.2021 г., РМС №426/26.05.2021 г. и РМС №547/28.07.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-743/ 31.08.2021 г. и Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Двадесет и петото заседание /тържествено/ на Общински съвет Айтос

ще се проведе на официалния празник на Община Айтос –

26.10.2021 г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

            На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

          

           Предвид обстоятелството, че настоящата сесия се свиква в условията на тържественост  и  ще се  проведе  на  официалния празник на Община Айтос 26 октомври – Димитровден,  преди нейната делова част,  кметът на общината - г-н Васил Едрев, ще произнесе тържествено слово и ще се проведе церемония по удостояване с  награда  „За достоен принос“ за  постижения в областта на спорта и за издигане авторитета на Община Айтос.