Заседание №12 - м.Септември 2020 г.

При засилени мерки за превенция, ще се проведе

дванадесетото заседание на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №609/28.08.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г. и №525/30.07.2020 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-487/31.08.2020 г. и Заповед №РД-01-489/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Дванадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 30.09.2020 г. /сряда/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

           На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.09.2020 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-319/14.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Авицена”ЕООД – гр.Айтос. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-320/16.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно покана за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Б 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-334/18.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2020 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-325/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-4040, кв.227 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Кавала“ 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-330/17.09.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х-3450, кв.197 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Ши 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-324/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХХІ-185, кв.23 по плана на с.Пещерско, община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-329/17.09.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-269, кв.32 по плана на с.Тополица, община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-328/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 821, находящ се в м „Провадийско шосе“ в землището на гр. Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-326/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на имоти - общинска собственост за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-327/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 11 бр. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-321/16.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Кабелна линия 1 кV от електромерно табло с разпредели Докладна записка с вх.№ ОбС-340/24.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно участие на Община Айтос чрез представяне на проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаля