ЗАСЕДАНИЕ №24 - М.СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесет и четвъртото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №629/26.08.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г., РМС №395/28.04.2021 г., РМС №426/26.05.2021 г. и РМС №547/28.07.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-743/ 31.08.2021 г. и Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 29.09.2021 г. /сряда/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

     На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

           При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 29.09.2021 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-270/07.09.2021 г. от Атанас Маринов – председател на ПК „ОКСТЗСД“ към Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 2. Информация с вх.№ ОбС-269/01.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на бюджета на Община Айтос и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2021 г. 3. Предложение с вх.№ ОбС-276/15.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно увеличение на щатната численост и актуализация на бюджета на община Айтос за 2021 г. във връзка с необходимост от откриване на нова яслена група в база 2 на ДГ „П 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-281/16.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0002-C01 от 19.03.2021 г. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-286/17.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за участие на Община Айтос в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на община Айтос, като част от интегриран мул 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-280/16.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предложение за членуване на Зоопарк гр. Айтос в „Българска Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите“ /БАЗА/. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-285/17.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на разрешително за ползване на воден обект - за язовир „Над селото“, съставляващ поземлен имот № 000110 с площ 32,427 дка, находящ се в землищет 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-277/16.09.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща самостоятелно помещение с площ 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-278/16.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая № 20 с площ 19 кв.м, находяща се н 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-283/17.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ VІІ-2122, кв.108 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Станционна“ № 41. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-282/16.09.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-47, кв.16 по плана на с.Чукарка, община Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-284/17.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците на овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-279/16.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 9 бр.