ЗАСЕДАНИЕ №36 - М.СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.09.2022 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-244/15.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-253/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая №3, с площ 42.80 кв.м и стая №4, с п 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-247/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х-4238, кв.212 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Бяло море“ №7. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-245/16.09.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ Х-165, кв.45 по плана на с. Съдиево, община Айтос. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-246/16.09.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-224, кв.17 по плана на с. Лясково, община Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-248/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-70, кв.17 по плана на с. Чукарка, община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-249/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-134, кв.23 по плана на с. Пирне, община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-250/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-57, кв.16 по плана на с. Пещерско, община Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-252/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земеделска земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в ПИ № 860, находящ се в местност „Провадийско шосе”, зем 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-251/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 9 броя.