Заседание №4 - м.Януари 2020 г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 31.01.2020 г. 1. Докладна записка с вх. № ОбС-38/16.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2020 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/. 2. Докладна записка с вх. № ОбС-32/15.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Айтос 2019 – 2022 г.” 3. Докладна записка с вх. № ОбС-41/20.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избор на представител в Извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас. 4. Докладна записка с вх. № ОбС-13/08.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение № 600/29.01.2019г. на Общински съвет-Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един киломе 5. Докладна записка с вх. № ОбС-11/08.01.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отмяна на Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Айтос, приета с решение № 208/18.02.2005 г. 6. Докладна записка с вх. № ОбС-18/10.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос. 7. Докладна записка с вх. № ОбС-28/14.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януари - м. декември 2019 година. 8. Докладна записка с вх. № ОбС-26/14.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2020 – 2023 г. 9. Докладна записка с вх. № ОбС-27/14.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Айтос през 2020 г. 10. Докладна записка с вх. № ОбС-37/16.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие Управителят на „Айтос-Автотранспорт“ЕООД да проведе публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частн 11. Предложение с вх. № ОбС-48/23.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отписване от баланса на „Генгер“ ЕООД дълготраен материален актив, представляващ имот № 9, съставна част от общински комплекс „Алея на старите занаяти“, по 12. Докладна записка с вх. № ОбС-23/13.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос. 13. Предложение с вх. № ОбС-4/03.01.2020 г. от Станка Господинова – директор Дирекция „Финанси и бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община Айтос. 14. Предложение с вх. № ОбС-5/03.01.2020 г. от Станка Господинова – директор Дирекция „Финанси и бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на председателя на Общински съвет Айтос. 15. Докладна записка с вх. № ОбС-49/23.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на структура на Общинска администрация на Община Айтос и дейности към нея. 16. Предложение с вх. № ОбС-50/23.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2020 г. 17. Предложение с вх. № ОбС-51/23.01.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства. 18. Докладна записка с вх. № ОбС-21/13.01.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-135, кв.23 по плана на с.Пирне, община Айтос. 19. Докладна записка с вх. № ОбС-22/13.01.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІ-190, кв.35 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 20. Докладна записка с вх. № ОбС-25/13.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІІ-2191, кв.48 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: 21. Докладна записка с вх. № ОбС-24/13.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: УПИ ХХVІІ в кв.264 по плана на гр.Айтос, находящ се на главен път Айтос - Карнобат (срещу ел. п 22. Докладна записка с вх. № ОбС-35/15.01.2020 г. от от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 69, находящ се в землището на с.Тополица, м. „Кокар бунар”. 23. Докладна записка с вх. № ОбС-42/21.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за разделяне на имот № 000187, с НТП „пасище, мера”, находящ се в землището на с.Черноград и промяна начина на трайно ползван 24. Докладна записка с вх. № ОбС-34/15.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 12 бр. 25. Докладна записка с вх. № ОбС-8/06.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура - „Пътна връзка” към ПИ № 176001, м. „Могилата”, землищ Докладна записка с вх. № ОбС-59/30.01.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие, директорът на СУ „Никола Й. Вапцаров” гр.Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване на „Айтос-Автотра