ЗАСЕДАНИЕ №16 - М.ЯНУАРИ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе шестнадесетото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №855/25.11.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г. и РМС №673/25.09.2020 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-675/25.11.2020 г. и Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Шестнадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 29.01.2021 г. /петък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

           На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 29.01.2021 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-9/14.01.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода от месец май - месец декември 2020 г. 2. Предложение с вх.№ ОбС-4/05.01.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат п 3. Предложение с вх.№ ОбС-15/14.01.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД гр.Айтос. 4. Предложение с вх.№ ОбС-24/20.01.2021 г. от Станимир Петров – Директор на Дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община Айтос. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-6/11.01.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение №25/31.01.2020 г. на Общински съвет-Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километъ 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-11/14.01.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на схеми за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговия и др. обслужващи дейности върху терени общинска собственост по чл.4, ал.1, т.1 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-16/14.01.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, по реда на Закона за социалните услуги. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-18/18.01.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения с обща площ 96,60 кв.м, в 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-21/18.01.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януари- м. декември 2020 година. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-20/18.01.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Айтос през 2021 г. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-19/18.01.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-17/18.01.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-314, кв.25 по плана на с.Пирне, Община Айтос.