ЗАСЕДАНИЕ №28 - М.ЯНУАРИ 2022 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесет и осмото заседание на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №826/25.12.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г., РМС №395/28.04.2021 г., РМС №426/26.05.2021 г., РМС №547/28.07.2021 г. и РМС №629/26.08.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-968/26.11.2021 г. и Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед №РД-01-991/02.21.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция

/COVID -19/

Двадесет и осмото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 9.30 часа в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

           На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 27.01.2022 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-5/07.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-6/07.01.2022 г. от Атанас Маринов – председател на ПК „ОКСТЗСД“ към Общински съвет Айтос, относно приемане на Правилник за реда и начина за финансово подпомагане на лица, семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи н 3. Предложение с вх.№ ОбС-12/14.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане и одобряване на инвестиция, представляваща актив-публична общинска собственост, извършена от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас през 2021 г. 4. Предложение с вх.№ ОбС-21/17.01.2022 г. от Станимир Петров – Директор на Дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане“ в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-14/14.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-13/14.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2022 г. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-20/17.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-19/17.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение с площ 14,80 кв.м, находящо се 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-18/17.01.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ ІХ-10 кв.6 по плана на с.Черноград, община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-15/17.01.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІV-212, кв.29 по плана на с.Лясково, община Айтос. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-16/17.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-71, кв.3 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-17/17.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-181, кв.47 по плана на с.Съдиево, община Айтос . 13. Доклад с вх.№ ОбС-7/11.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен план на Община Айтос за 2021 г. 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-10/14.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 0015 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-11/14.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151.4