ЗАСЕДАНИЕ №40 - М.ЯНУАРИ 2023 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 26.01.2023 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-5/16.01.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода от месец юли 2022 г. до месец декември 2022 г. 2. Предложение с вх.№ ОбС-1/05.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-2/10.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос ” ЕООД – гр. Айтос. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-14/17.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за осъществяване на общинско сътрудничество за предоставяне на споделена услуга по реда на чл.62 от ЗМСМА. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-15/17.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Модернизация на образователната среда в СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Айтос“ за получаване на средства за 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-4/16.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на схеми за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговия и др. обслужващи дейности върху терени общинска собственост по чл.4, ал.1, т.1 и 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-12/17.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2022г. -31.12.2022 г. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-13/17.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Айтос през 2023 г. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-9/16.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-10/16.01.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху част от имот с идентификатор 70473.46.47, с площ от 2000 кв.м., целият с площ от 68 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-8/16.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда „Детска градина“ (закрита), находяща се на ул.”Москва” №6. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-7/16.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построени сгради в УПИ VІ и УПИ ХХVІ, кв.264 по плана на гр.Айтос, находящи се на главе