Заседание №10 - м.Юли 2020 г.

При засилени мерки за превенция, ще се проведе

десетото заседание на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение № 482/ 15.07.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325/ 14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС № 378/12.06.2020 г. и РМС № 418/25.06.2020 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-402 и Заповед № РД-01-403 от 15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Десетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 30.07.2020 г. /четвъртък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

            На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.07.2020 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-241/03.07.2020 г. от Станимир Петров – Директор на Дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-242/07.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за 2019 г. 3. Предложение с вх.№ ОбС-260/20.07.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена“ ЕООД, гр.Айтос за 2019 г. 4. Предложение с вх.№ ОбС-265/21.07.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер“ ЕООД, гр.Айтос за 2019 г. 5. Предложение с вх.№ ОбС-250/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предложение за преобразуване на ЦЕЛОДНЕВНА ГРУПА с адрес с.Черноград, Община Айтос - филиал на ДГ „Радост“ гр. Айтос, в ПОЛУДНЕВНА ГРУПА. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-253/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м. януари-м. юни 2020 година. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-258/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предложение за прекратяване на договор за концесия №К14/30.10.2014г. с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Над селото” с площ 32,427 дка, находящ се 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-257/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински имоти за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Плов 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-247/17.07.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-2075, кв.111 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Ф 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-248/17.07.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-2414, кв.52 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Л 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-252/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ VІІ-70, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-256/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в ПИ № 2706, находящ се в ЗЗП местност „Трите братя”, землище гр.Айт 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-251/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ V-общ., УПИ VІ-общ. и УПИ VІІ-общ. в кв.22 по плана на с.Черна могила, чрез пров 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-255/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 14 броя. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-244/14.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за промяна предназначението на имот № 2742, ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. Айтос. 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-245/14.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 70473.172.11 (номер Докладна записка с вх.№ ОбС-271/24.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр.Айтос“ на „Водоснабдяване и канализация “ ЕАД - Бургас