ЗАСЕДАНИЕ №22 - М.ЮЛИ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесет и второто заседание на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №426/26.05.2021 г., на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г. и РМС №395/28.04.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-373/27.05.2021 г., доп. със Заповед №РД-01-496/15.06.2021г.,, изм. със Заповед №РД-01-555/06.07.2021г., и Заповед №РД-01-375/27.05.2021 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-515/21.06.2021 г.,  на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Двадесет и второто редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 28.07.2021 г. /сряда/ от 9.30 часа в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

            На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.07.2021 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-214/16.07.2021 г. от Станимир Петров – директор дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 2. Предложение с вх.№ ОбС-215/16.07.2021 г. от Станимир Петров – директор дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-212/07.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Айтос за 2020 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-224/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-225/19.07.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно даване съгласие за промяна предназначението на кухня и столова на корпус „Г“ на СУ „ Никола Й. Вапцаров“ гр.Айтос в обособени части за обуче 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-226/19.07.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно избор на Временна комисия за изработка на проект за Правилник за реда и начина на финансово подпомагане на лица, двойки и семейства с репроду 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-221/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за отдаване под наем на самостоятелен обект- помещения, представляващи „Аптека“ с обща застроена площ 96,04 кв.м., част от административна 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-222/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – публична общинска собственост в полза на Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива“ гр.Айто 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-219/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІ-4257, кв.216 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Алеко Константинов“ № 1. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-220/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ІV-3329,3330, кв.185 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Шипка“ № 4. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-216/16.07.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-153, кв.26 по плана на с.Лясково, община Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-217/16.07.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-226, кв.16 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-223/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 6 бр. 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-227/19.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Изграждане на въздушна линия 20 кV от ст. 59 на ВЛ „С 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-230/19.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот с идентификатор 00151.422.1 (бивш № 422001), местност „Хаджи Бекир”, землище 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-231/19.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ с идентификатор 56438.111.12