ЗАСЕДАНИЕ №34 - М.ЮЛИ 2022 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 29.07.2022 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-195/06.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Айтос за 2021 г. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-199/15.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетна прогноза на Община Айтос за периода 2023 – 2025 г. в частта за местни приходи и разходите за местни дейности. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-206/19.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-201/18.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Суатя, находящ се в землището на с. Чукарка, община Айтос, съставляващ имо 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-204/18.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІІ в кв.264 по плана на гр.Айтос, находящ се на главен път Айтос-Карнобат (срещу б 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-200/18.07.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи УПИ VІІІ-общ. в кв.1 по плана на с.Раклиново, чрез провеждане на публичeн търг с 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-202/18.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-общ. в кв.30 по плана на с.Черноград, чрез провеждане на публичeн търг с явно на 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-205/18.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 6 броя. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-207/19.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за имот № 531, ЗЗП „Провадийско шосе”, землище на гр. Ай