Заседание №9 - м.Юни 2020 г.

При засилени мерки за превенция, ще се проведе

деветото заседание на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение № 378/ 12.06.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325/ 14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-353/ 22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Деветото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 25.06.2020 г. /четвъртък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

             На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 25.06.2020 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-214/01.06.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център I“ ЕООД, гр.Айтос за 2019 г. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-227/15.06.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода месец ноември 2019 г. - месец април 2020 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-229/16.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-231/16.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на временна финансова помощ на „Айтос – Автотранспорт”ЕООД – гр.Айтос. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-222/11.06.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІV-66, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-223/12.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІV-320, кв.6 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-224/12.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-320, кв.6 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-225/12.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на общински и училищни земеделски земи, които ще се отдават под наем или аренда за стопанската 2020/2021 година. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-221/11.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 14 броя.