ЗАСЕДАНИЕ №21 - М.ЮНИ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесет и първото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №426/26.05.2021 г., на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г. и РМС №395/28.04.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-373/27.05.2021 г., доп. със Заповед №РД-01-496/15.06.2021 г., и Заповед №РД-01-375/27.05.2021 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-515/21.06.2021 г.,  на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 29.06.2021 г. /вторник/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

     На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

           При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 29.06.2021 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-187/15.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) „Патронажна грижа +“, съгласно Административен договор BG05M9OP001-6.002-0151-С01 за пред 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-188/15.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2022 г. на община Айтос. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-190/18.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос“ по процедура BG06RDNP001-19.226 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-191/18.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион „Крум Делчев“ и закупуване на 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-192/18.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция на улица „Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7 и улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“ по процедура 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-196/21.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ VІІІ-1117, кв.27 по плана на гр.Айтос, с административен адре 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-195/21.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ХХ-1951, кв.159 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-193/21.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на общински и училищни земеделски земи, които ще се отдават под наем или аренда за стопанската 2021/2022 година. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-194/21.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 10 броя. Докладна записка с вх.№ ОбС-200/24.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.334-0001-C01 от 04.03.2021г. по Докладна записка с вх.№ ОбС-199/24.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.334-0001-C01 от 04.03.