ЗАСЕДАНИЕ №33 - М.ЮНИ 2022 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 29.06.2022 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-183/21.06.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно разглеждане на Предложение с вх.№ ОбС-143/05.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избиране на представители на Община Ай 2. Предложение с вх.№ ОбС-177/20.06.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „ГЕНГЕР” ЕООД, гр.Айтос за 2021 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-174/16.06.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно даване съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/10.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на разрешително за ползване на воден обект язовир „Суатя“, съставляващ поземлен имот № 000036 с площ 30,462 дка, находящ се в землището на с. Чу 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-171/14.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги от общ икономически интерес по договор BG05M9OP001-6.002-0151-С01 ''Патронажна грижа + 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/14.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2023 г. на община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-179/20.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения с обща площ 65 кв.м, част о 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-180/20.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за отдаване под наем/аренда на имот с идентификатор 49477.122.3, с площ 266,551 дка, находящ се в землището на с.Мъглен. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-182/20.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на земеделски земи от общинският поземлен фонд, които ще се отдават под наем. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-178/20.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за учредяване право на пристрояване за изграждане на „Пристройка на жилищна сграда” в УПИ ІІ-3420 кв.201 по плана гр. Айтос с административ 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-181/20.06.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-2166, кв.48 „Г“ по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Иван Карагеорг 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-175/17.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151. Докладна записка с вх.№ ОбС-188/23.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за кабелно трасе за обект КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1 Kv от фотоволтаична централа в УПИ VIІІ-185, кв. 12 Докладна записка с вх.№ ОбС-189/23.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за кабелно трасе за обект КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1 Kv от фотоволтаична централа в УПИ VIІІ-184, кв. 12