ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС-АЙТОС

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

 

А Й Т О С

                                                                                                                                                            

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 30.11.2022 г. /сряда/ от 9:30ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

          

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-295/16.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишна програма за развитие на  читалищната дейност в Община Айтос през 2023 г.

 

  2. Докладна записка с вх.№ ОбС-291/15.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-292/15.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес и издаване на акт за възлагане от Кмета на Община Айтос – Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания, която ще се  предоставя по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси”  2021-2027.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-305/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Предоставяне на услуги за по-добро бъдеще на децата в община Айтос“ по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

 

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-306/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Укрепване на капацитета на община Айтос за предоставяне на социални услуги“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

6. Предложение с вх.№ ОбС-309/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2022 г. във връзка с  необходимост от финансиране на капиталовите разходи на общината за 2022 г.

7. Предложение с вх.№ ОбС-290/10.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно присъствено заседание на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

 8. Предложение с вх.№ ОбС-303/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на община Айтос.

 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-308/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План - сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2023 г.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-298/16.11.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2022/2023 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-297/16.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за промяна на НТП на имот с идентификатор 36381.13.34, с площ 64294 кв.м, находящ се в землището на с.Караново.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-296/16.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в ПИ № 14, находящ се в м. „Помпена станция” в землището на гр.Айтос.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-301/17.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ХІІ-3964, кв.224 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул.”Алеко Константинов” №40.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-300/17.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ IV-общ., УПИ VII-общ. и УПИ VІІІ-общ. в кв.40 по плана на с.Съдиево, чрез провеждане на публичeн търг с явно наддаване.

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-302/17.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на следните проекти: проект на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151.276.1, м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос, на проект на ПУП-Парцеларен план за пътна връзка към имоти с идентификатори 00151.276.1 и 00151.276.2 и даване съгласие за преминаване на трасето на пътната връзка през имот общинска собственост.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-304/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват: Поземлен имот с идентификатор 44817.95.5 и части от  поземлени имоти 44817.95.6 и 44817.95.7, местност “Свинарника” в землището на с. Лясково, общ. Айтос, обл. Бургас.

17. Докладна записка с вх.№ ОбС-307/21.11.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на обект: „Кабелна линия от фотоволтаична централа в УПИ І-21032, м. Веран чешма“, землище на с. Чукарка, община Айтос до стълб 123/19/10 от ВЕП 20 кV „Соколово“, П/ст „Карнобат““ и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост.

18. Питания.

 КРАСИМИР ЕНЧЕВ                                         

Председател на Общински съвет Айтос

Снимки