ОП "Извършване на консултантски услуги по оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор на проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ по две обособени позиции" - Публикувана на 12.12.2016 г.