ОП "Извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции - публикувана на 14.01.2019 г.