ОП „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос, по обособени позиции" - публикувана на 05.11.2018 г.