ОП „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО), поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в урбанизираните територии на община Айтос” - публикувана на 24.01.2019 г.