Абсолютен успех за Община Айтос!

Абсолютен успех за Айтос! Не едно, а общо 14 проектни предложения на Община Айтос са одобрени за финансиране в конкурса, обявен от МОСВ и ПУДООС по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021", на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “. Всички проекти, с които Общината кандидатства са получили одобрение, тъй като има пълно съответствие между посочените дейности и целта и идеите на Кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ на Министерството на околната среда и водите, както и съответствие с цялостната стратегия за развитие на екологично възпитание и отговорности у гражданите, в посока опазване на природните ресурси.

13 са спечелените конкурсни проекти, подготвени от Общинската адмнистрация в раздел  "Общини и кметства", и едно - в раздела, по който кандидатстват училищата и детските градини. За реализиране на всеки от класираните проекти за общини и кметства ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева, а за училища и детски градини - до 5000 лв.

Целта на тазгодишната кампания е да изгради обществено отношение към опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на проектите по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021г.” се цели реновиране и създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и др. Голямата цел на Община Айтос е да се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, позитивна нагласа към природата, умението и желанието на гражданите за опазване на околната среда.

Предстои подписването на договорите за финансиране. Крайният срок за реализирането на проектите е 31 ноември 2021 г. Общо средствата за осъществяването на екоинициативите по 14-те проекта са в размер на 135 000 лв - една добра инвестиция за реновиране на старите и създаване на нови паркови пространства, зони за отдих, детски и спортни съоръжения в града и селата.

Проектът, които ще бъде реализиран в града е за „Почистване и облагородяване на общински терен, представляващ междублоково пространство в гр. Айтос”. Одобрени за финансиране са и проектите на общо 12 населени места - проект „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен в с. Тополица, община Айтос”, проект: „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен в село Дрянковец, Община Айтос”, проект: „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен и изграждане на детски кът в село Черна могила, Община Айтос”, проект: „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен и изграждане на детски кът в с.Пещерско, общ. Айтос”, проект: „Почистване, облагородяване и създаване на зона за отдих на общински терен в с. Пирне, община Айтос”, „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен и изграждане на детски кът в с. Чукарка, община Айтос”, проект „Почистване, озеленяване и създаване на зона за спорт и отдих на общински терен в село Поляново, Община Айтос”. проект: „Почистване, озеленяване и обновяване на зона за отдих на общински терен в село Мъглен, Община Айтос”, проект: „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен и изграждане на детски кът в с. Съдиево, община Айтос”, проект: „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен и изграждане на детски кът в село Карагеоргиево, община Айтос”, проект: „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терени и изграждане на детски кът в центъра на с.Малка поляна, общ. Айтос” и проект: „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих на общински терен в село Зетьово, общ. Айтос”. Общо 130 хил. лв ще бъдат вложени за реализацията на 13-те проекта.

За съжаление, тази година само една детска градина - "Калина Малина" - град Айтос кандидатства с проектно предложение по НК "Чиста околна среда - 2021г.", в раздел "държавни и общински училища, детски градини, обединени детски комплекси". Проектът на детската градина "АЗ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И СЕ ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕТО И ОТ ДГ КАЛИНА МАЛИНА, ГР. АЙТОС" е одобрен, очаква се подписването на договора за финансиране.

 

Снимки