Процедура за временно, възмездно ползване на помещения предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена по чл.14, ал2 от НРПУРОИ