Структура

КМЕТ НА ОБЩИНА

 

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

 

СЕКРЕТАР

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция „Административно- правно и информационно обслужване” /АПИО/

Дирекция „Финанси и бюджет” /ФБ/


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „Териториално и селищно устройство и регионално развитие” /ТСУРР/

Директор на дирекция

Отдел „Териториално и селищно устройство” /ТСУ/

Отдел „Инвестиционна дейност и регионално развитие” /ИДРР/

 

Дирекция „Стопанска политика и общински приходи” /СПОП/

Директор на дирекция

Отдел „Общинска собственост” /ОС/

Отдел „Местни данъци и такси” /МДТ/

 

Дирекция „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт”