• Айтос
  • Общината
Всеки българин е пазител на традициите! Нека го докажем заедно!
Покана от Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“
Националната инициатива “Пазител на традицията”,
ПОКАНА за участие в националната инициатива “Пазител на традицията”, организирана от Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ 2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 26 АПРИЛ 2021 Г., ОТ 09.30 ЧАСА
ОБЩИНА АЙТОС РАЗШИРЯВА МРЕЖАТА ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
"Асистентска подкрепа" за хора с трайни увреждания и в надтрудоспособна възраст
Дигитална карта на Есри подпомага хора от цял свят да се включат в Деня на Земята
Ето как можете да се включите:
Противоепидемичните мерки от 12 до 30.04.2021 г.
Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-220/08.04.2021 г
Българска хранителна банка с поредно дарение за Айтос
Дарението е за ДСП и за потребителите по проект "Патронажна грижа в община Айтос"
Рестарт на санирането
И еднофамилни жилищни сгради, влизат в Програмата
КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ СЕ СРЕЩНА С МЕЖДУНАРОДНИ НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ OCCE /СДИПЧ
OCCE проследява основните аспекти на изборите
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В АЙТОС!
ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ ТИП "СТУДЕН ПЛАСТИК"
Ще бъдат обработени биотопите с препарата „ДИМИЛИН”, който е разрешен за използване, подходящ за борба срещу ларвите на всички мухи и комари и е с изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели.
На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ Община Айтос съобщава на Красимир Узунов от гр.Айтос, че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
Община Айтос на основание на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че...
На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ Община Айтос съобщава на Михаил Левендов от гр.Айтос, че...
Община Айтос съобщава на Пенка Станкова от гр. Айтос, че...
Проект на Наредба за допълнение на наредба за определя и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 05.04.2021г.– 19.04.2021 г., в сградата на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” № 3.
Съобщение по чл.26 от АПК, във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК