CB005.2.12.011 - Supply of Equipment – Dump truck

Aytos municipality intends to award a supply contract for delivery of a dump truck, with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria - Turkey. The tender dossier is available from the programme website http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on the Contracting Authority  https://aytos.bg/

The deadline for submission of tenders is 30/09/2021 - Local Time: 16.00h.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the programme website http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on the Contracting Authority  https://aytos.bg/

 

CB005.2.12.011 - Доставка на оборудване - Самосвал

Община Айтос възнамерява да възложи договор за доставка на самосвал, с финансова помощ от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg -IPA CBC България - Турция. Тръжното досие е достъпно от уебсайта на програмата http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders и на Възложителя https://aytos.bg/

Крайният срок за подаване на оферти е 30/09/2021 - местно време: 16,00ч.

Възможна допълнителна информация или уточнения/въпроси ще бъдат публикувани на уебсайта на програмата http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders и на Възложителя https://aytos.bg/