ДИНАМИЧНА 2021 Г. ЗА ОБЩИНА АЙТОС

Въпреки конид, въпреки мерките и проблемите, свързани с тях, в края на 2021 г. Община Айтос е финансово стабилна. Общината приключва поредна година без финансови задължения, с бюджет, който осигури нормално функциониране на всички общински дейности и гарантира изпълнението на проектите. Администрацията се справи успешно с четирите избора, с преброяването, и с всички предизвикателства, пред които бяхме  изправи 2021 година.

Финансирането на проекти по европейски и национални програми беше и остава основният инструмент за развитие на територията. Приключи изпълнението на един отдавна чакан от айтозлии проект - за благоустрояването на Градската градина, на стойност 1 310 000 лв. По друг общински проект започна изграждането на нова детска градина в Айтос, с 4 детски и 1 яслена група. Проектът е финансиран по програма на МОН, на стойност 3 000 000 лв. Целта е да бъде решен проблемът с недостига на места в детските градини в града.

През 2021 г. бяха финализирани и други два големи проекта за реновиране на 7 основни улици в града, на стойност 2 302 366 лв, и проектът за подмяна на ВиК мрежата на стойност близо 7 млн. лв.

1 350 000 лв бяха инвестирани в основни ремонти на улици в населените места. Два са поектите за село Карагеоргиево - изградена е детска площадка на стойност 10 хил.лв., в ход е процедурата по изпълнението на проект за реконструкция на западното дере и изграждането на пасарелки. При поройни дъждове, дерето, което се намира в регулацията на селото, не може да отведе водите и те заливат квартала около него. Според общинарите, дейностите там са крайно наложителни. Средствата по проекта са на стойност 652 хил. лв.

В момента се изпълнява и проект за зелената инфраструктура по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция. Това е вторият  съвместен проект с Адримистраницията на Одрин, с бюджет за Община Айтос - 150 865 евро. И по двата проекта са закупени техника и оборудване за поддържане на зелената инфраструктура. Проектът има и екологични цели - планирани са съвместни дейности с децата и младите хора от двете страни за опазване на околната среда.

С финансиране по проект беше изградена още една нова спортна площадка №4 в Спортния комплекс "Крум Делчев" в Айтос за 100 хил.лв. В градската градина в Айтос пък текат довършителните дейности по изграждането на два тенис корта и ново игрище за баскетбол и волейбол, непосредствено до обновената спортна зала "Аетос", която беше реновирана и разширена в края на 2019 г.

 През тази година Общината изпълнява и четири проекта по Стратегията на Местна инициативна група - Айтос на обща стойност 1 116 321 лв. Целта е с тези проекти да се решават проблеми, важни за гражданите. По проект по Стратегията на МИГ, Общината получи безвъзмездна помощ от 280 000 лв, с които бяха обновени улици в селата Поляново и Малка поляна. Приключиха и строително-монтажните дейности по проекта за Вътрешно преустройство на административната сграда  в "Генгер", в Посетителски център. Инвестицията е в размер на 185 423 лв.

По два други проекта вече има сключени договори, избрани са и изпълнители на СМР. Това са проектът за благоустрояване и реновация на Спортната зала към Градския стадион "Крум Делчев", на стойност 390 518 лв и проектът за реконструкция и рехабилитация на тротоарните настилки на улици в гр. Айтос, на стойност 261 846 лева.

През 2021 г. Община Айтос кандидатства и получи карт бланш за изпълнението на 13  проекта по Националната програма за чиста околна среда, финансирани от ПУДООС, на обща стойност 130 хил. лв. Активна беше работата по социални проекти за патронажна и асистирана гриижа. Продължава да разширява мрежата от социални услуги, защото все повече хора се нуждаят от социална подкрепа.

Определящи за работата на Община Айтос през 2022 г. ще бъдат одобрените за финансиране проекти и бюджетът, който предстои да бъде приет. Както и до сега, целта е разумно, планирано и прозрачно разходване на финансовите средства - формулата, която гарантира финансовата сталибност на Община Айтос.

КАКВО ПРЕДСТОИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА?

Изпълнението на някои от проектите ще продължи и през 2022 г. Общината има проектна готовност да кандидатстваме за финансиране с проекти във всички сфери през новия програмен период 2021-2027 г.. Готви проекти и пред финансиращата структура МИГ-Айтос, която подпомага местни частни, неправителствени и публични инициативи.

Три проекта на Община Айтос са одобрени за финансиране от МИГ, и са на етап проверка от Държавен фонд „Земеделие“. Това са проекта за „Реконструкция на две улици в града - улица „Арда“ и улица „Христо Кърджилов“, на стойност 340 736 лв. Проект за „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос“. Планирали сме доставка на оборудване за всички читалища  в общината. Проектът е на стойност 49 800 лв. И третият проект е за "Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион „Крум Делчев“ и закупуване на оборудване“, на стойност 70 476.31 лв.

Добрата новина е, че МИГ-Айтос получи допълнително финансиране от близо 700 хил.лв. Това е финансов ресурс, за който през 2022 г. Общината ще кандидатстваме с четири проекта по мярка 7.2 на ПРСР. Приемът на проекти ще бъде отворен през февруари догодина. Проектите са предимно инфраструктурни и са съобразени с исканията на гражданите.

НП

 

 

 

 

Снимки