ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

1. координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;
2. осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;
3. организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
4. осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;
5. осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите;
6. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;
7. разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;
8. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;
9. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
10. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
11. участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
12. участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ППМН);
13.води общински регистър за местните вероизповедания.
14. организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината;
15. организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
16. организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;
17. извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.

 

За контакти:

гр. Айтос 8500
ул. Васил Левски 5

телефони:
директор дирекция : 0558 / 22172
централа: 0558 / 23450
факс: 0558 / 22133