Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Айтос

След промените в Закона за семейни помощи за деца от месец юли тази година непълнолетните майки ще получават месечните помощи отпуснати по реда на този закон само в натура.  Помощта в натура се предоставя под формата на стоки и/или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребности, които се оценяват от Дирекция "Социално подпомагане". Помощите в натура се предоставят чрез ваучери. Те са вид ценни книжа за замяна, които се използват като разплащателно средство до размера на отбелязаната върху тях номинална стойност за получаване на отпуснати семейни помощи в натура.

Ваучерите ще се раздават от Дирекция „Социално подпомагане” – Айтос от 28.12.2015 г., в сградата на дирекцията на ул. „Васил Левски № 5,  стая № 6 от 9.00 ч. до 17.30 ч.  

Непълнолетни майки или техните законни представители получават два екземпляра от ваучера, които предоставят на избран от тях доставчик на стоки или услуги. Ваучерите се получават лично от правоимащото лице или от негов представител въз основа на нотариално заверено пълномощно. Ваучерите се получават единствено в седалището на Дирекция „Социално подпомагане“.

 В тази връзка лицата, предоставящи стоките или услугите, следва да бъдат запознати с условията за използване и последващо отчитане на издадените ваучери. Същите са подробно разписани и на гърба на всеки един от издадените ваучери. Издадените от ДСП ваучери представляват официално платежна средство, което се издава на основата на законова делегация под контрола на Министерство на финансите при спазване на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Всеки един от издадените от ДСП ваучери съдържа следните реквизити:

 

-          име на съответната ДСП;

-          точен адрес;

-          единен индетификационен код по БУЛСТАТ на издаващата ДСП и материално отговорно лице;

-          име, презиме и фамилия на правоимащото лице;

-          номер и дата на заповедта за отпускане на помощта;

-          стоките или услугите, за които е отпусната помощта;

-          период, за който се отпуска помощта;

-          срок на валидност на ваучера;

-          дата на издаване на ваучера;

 Ваучери имат номинална стойност, подписани са от директора на ДСП и подпечатани с печата на Дирекцията.

Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от Дирекции „Социално подпомагане“, е длъжно да регистрира и отчете продажбата в търговския обект чрез издаване на фискален или системен бон, независимо дали купувачът е поискал друг документ.   

При реализирането на ваучера,  търговецът  следва  да попълни на предоставените му два екземпляра:

-  дата на реализация на ваучера;

-  наименование на обекта, в който е реализиран;

-  име, подпис и печат на лицето, предоставящо стоката/услугата;

Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от дирекциите „Социално подпомагане“, до 5-то число на месеца, следващ месеца на извършените продажби, подава в съответната дирекция, която е издала ваучерите, заявление по образец за изплащане на дължимите суми, към което се прилагат следните документи: опис на ваучерите, подлежащи на осребряване, в който задължително се вписват серията, номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери, както и един екземпляр от всеки ваучер, с който е заплатена продадената стока или услуга; оригинална фактура за дължимите суми с получател съответната дирекция „Социално подпомагане“, съдържаща в графата „предмет на стопанската операция“ подробен опис на продадените стоки или услуги, с упоменати брой и единична цена.

В заявлението за изплащане на дължимите суми се посочва броят на отчитаните ваучери, общата им сума, номерът и датата на издадената фактура и данни за банковата сметка, по която лицето желае да получи плащането.

До 5 работни дни след получаване на заявката дирекциите „Социално подпомагане“ превеждат на лицата, предоставили стоките или услугите, дължимите суми.

Образецът на заявлението е публикуван на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане: www.asp.government.bg, в рубриката „Документи“.

Снимки