ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ - ОБЯВЯВА ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНА АЙТОС

На основание чл.62, ал.1 от закона за водите, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява инициативата на Община Айтос за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.