Документация за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП с предмет: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: обект „Реконструкция на общински път „BGS 1004 - /I-6/ - Айтос – Карагеоргиево – Тополица – граница община /Айтос - Карнобат/- Кликач - /I-6/”За УЧАСТЪК 1: км 2+700 – начало на регулация с.Карагеоргиево и УЧАСТЪК 2: Край на регулация с. Карагеоргиево – начало на регулация с.Тополица „ - 02.10.2014 г.