ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

за участие в ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ,

Информационни Конференции

и Информационни Семинари

      В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „ Водено от Общностите Местно развитие “ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г.”  - СНЦ „МИГ - Айтос” ще проведе информационни срещи за възможностите и ползите от наличието на Местна Инициативна Група  на територията на общината и помощта която тя може да окаже на местните общности .

Информационните срещи ще се проведат  :

1. На 13.01.2016 г. от  14: 00 часа в заседателната зала на община Айтос находяща се в сградата на общинска администрация - Айтос на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3;

2. На 14.01.2016 г. от 9:00 часа  в залата на кметството в с. Тополица, адрес: с. Тополица, община Айтос;

3. На 14.01.2016 г. от 13:00 часа  в залата на кметството в с. Съдиево, на адрес с. Съдиево, община Айтос

Информационните конференции ще се проведат:

1. На 21.01.2016 г. от  09:00 часа в заседателната зала на община Айтос находяща се в сградата на общинска администрация - Айтос на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3;

2. На 29.01.2016 г. от 9:00 часа  в залата на кметството в с. Тополица, адрес: с. Тополица, община Айтос.

Информационните семинари ще се проведат:

1. На 20.01.2016 г. от  9:00 часа в заседателната зала на община Айтос находяща се в сградата на общинска администрация - Айтос на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3;

2. На 28.01.2016 г. от 9:00 часа  в залата на кметството в с. Тополица, адрес: с. Тополица, община Айтос.

Снимки